ನಗರ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್

ಸಂಚಾರಿ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ ದಂಡಗಳು

Offence Code

OFFENCE DESCRIPTION

OFFENCE SECTION

OFFENCE FINE AMOUNT

OFFENCE ENHANCED_FI NE _AMOUNT

01

DRIVING WITHOUT D.L.

SEC.3 R/W SEC 181, MV ACT

300

300

02

OWNER OF VEHICLE PERMITTING A PERSON TO DRIVE WHO HAS NO D.L.

SEC.5 R/W SEC 180, MV ACT

300

300

03

DRIVING MOTOR VEHICLE BY AN UNDER AGED PERSON

SEC.4 OF IMV ACT 1988 R/W SEC.181 OF MV ACT

500

500

10

NOT WEARING SEAT BELT

RULE 138 (3) CMVR R/W SEC 177 MV ACT

100

100

14

PARKING AWAY FROM FOOTPATH

SEC 15 (2) (xi) R/W SEC 177, MV ACT

100

100

15

JUMPING TRAFFIC SIGNALS

SEC 119, R/W SEC 177, MV ACT

100

100

16

DEFECTIVE NUMBER PLATE

RULE 51, CMVR R/W SEC 177 MV ACT

100

100

17

EXCESS WEIGHT

SEC.133 R/W SEC 194,MV ACT

0

0

18

SHRILL HORN

RULE 119 (2), CMVR R/W SEC 177 MV ACT

100

100

22

DRUNKEN DRIVING

SEC 185, MV ACT

0

0

24

REFUSE TO GO FOR HIRE

RULE 16(J),(p), KMVR R/W SEC 177, MV ACT

100

100

25

DEMANDING EXCESS FARE

RULE 16 ( J ) , (p), KMVR R/W SEC 177, MV ACT

100

100

26

TRIPLE RIDING

SEC 128 (1), MV ACT, R/W SEC 177, MV ACT

100

100

27

RACING AND TRIALS OF SPEED

SEC 189, MV ACT

500

500

28

CUTTING YELLOW LINE

RULE 18 (2), RRR R/W SEC 177, MV ACT

100

100

29

USING HIGH BEAM HEADLIGHT

RULE 106, CMVR R/W SEC 177, MV ACT

100

100

30

VIOLATING LANE DISIPLINE

RULE 18 (1), RRR R/W SEC 177, MV ACT

100

100

31

FAIL TO KEEP LEFT

RULE 2, RRR R/W SEC 177, MV ACT

100

100

32

EMMITING BLACK SMOKE

RULE 115 (7), CMVR R/W 190 (2), MV ACT

300

300

33

USING BLACK FILM/OTHER MATERIALS

SEC 100 CMVR R/W 177, MV ACT

100

100

34

TAKING A U TURN WHERE U TURN IS PROHIBITED

RULE12, RRR R/W 177 M V ACT

100

100

35

ONE WAY/NO ENTRY

RULE 17(1) RRR R/W 177 M V ACT

100

100

36

OBSTRUCTING DRIVER

RULE 26, RRR R/W SEC 177 M V ACT

100

100

40

RIDING WITHOUT HELMET

230 OF THE KMVR1989 IN SUB RULE(1)

100

100

42

RIDING WITHOUT HELMET, PILLION RIDER

RULE 130 R/W SEC 177 MV ACT

100

100

43

WITHOUT UNIFORM

RULE 130 R/W SEC 177 MV ACT

100

100

44

WITHOUT NUMBER PLATE

RULE 130 R/W SEC 177 MV ACT

100

100

45

OBSTRUCTION OF TRAFFIC

RULE 130 R/W SEC 177 MV ACT

100

100

-

Driving or causing or allowing to drive an uninsured vehicle.

Section 146 read with Section 196 of the MV Act 1988. (Central Act 59 of 1988)

1000

1000

 

Details of new offence codes as per the new fines from Govt of Karnataka. wef 24JUL2019

70

NO PARKING

SEC 15 (2) (x) R/W SEC 177, MV ACT

1000

1000

71

WRONG PARKING

SEC 15 (2) (ix) R/W SEC 177, MV ACT

1000

1000

72

DOUBLE PARKING

SEC 15 (2) (vi) R/W SEC 177, MV ACT

1000

1000

73

PARKING ON FOOTPATH

SEC 15 (2) (ii) R/W SEC 177, MV ACT

1000

1000

74

PARKING IN A MAIN ROAD

SEC 15 (2) (iv) R/W SEC 177, MV ACT

1000

1000

75

PARKING NEAR TRAFFIC LIGHT / STOPPING ON ZEBRA CROSS

SEC 15 (2) (iii) R/W SEC 177, MV ACT

1000

1000

76

PARKING NEAR ROAD CROSSING OR BEND TOP OF HILL ETC.,

SEC 15 (2) (i) R/W SEC 177, MV ACT

1000

1000

77

PARKING NEAR BUSTOP/SCHOOL/HOSPITAL ETC.,

SEC 15 (2) (viii) R/W SEC 177, MV ACT

1000

1000

78

PARKING OPP. TO ANOTHER PARKED VEHICLE

SEC 15 (2) (v) R/W SEC 177, MV ACT

1000

1000

79

PARKING OTHER THAN BUS STOP

SEC 15 (2) (V) R/W 177 M V ACT

1000

1000

80

USING MOBILE WHILE DRIVING

230 (A) K.M.V. RULES R/W 177 I.M.V. ACT

1000

2000

81

LENGHTY MATERIAL

SEC 140, KMVR R/W SEC 177, MV ACT

1000

1000

82

OVERSPEEDING

R/W SEC 177, MV ACT

1000

1000

83

RIDING/DRIVING DANGEROUSLY

SEC 184, MV ACT

1000

2000

 

KARNATAKA POLICE ACT & KARNATAKA TRAFFIC ACT

Sl. No. TRAFFIC OFFENCES SECTION OF LAW FINE AMOUNT (Rs.)
1 Footpath Vendor 92 (G) Court Fine
2 Stray Cattle 92 (e) Court Fine
3 No Entry for Cycle 92 (b) Court Fine
4 Without Light for Cycle 92 (a) Court Fine
5 Jay Walker Rule 6, 18 K.T.C.Act Court Fine

ಮೈಸೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್, ಮಿರ್ಜಾ ರಸ್ತೆ, ನಜರ್ಬಾದ್
ಮೈಸೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ
ದೂರವಾಣಿ: 0821 2418100, 2418101, 2418102
ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್: 100, 0821 - 2418139/ 2418339
ಇಮೇಲ್: mysorecitypolice@gmail.com

© ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ ಮೈಸೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್. ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ.