ನಗರ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್

ಸಂಚಾರಿ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ ದಂಡಗಳು

Offence Code

OFFENCE DESCRIPTION

OFFENCE SECTION

OFFENCE FINE AMOUNT

01

DRIVING WITHOUT D.L.

SEC.3 R/W SEC 181, MV ACT

300

02

OWNER OF VEHICLE PERMITTING A PERSON TO DRIVE WHO HAS NO D.L.

SEC.5 R/W SEC 180, MV ACT

300

03

DRIVING MOTOR VEHICLE BY AN UNDER AGED PERSON

SEC.4 OF IMV ACT 1988 R/W SEC.181 OF MV ACT

500

04

PARKING NEAR ROAD CROSSING OR BEND TOP OF HILL ETC.,

SEC 15 (2) (i) R/W SEC 177, MV ACT

100

05

PARKING ON FOOTPATH

SEC 15 (2) (ii) R/W SEC 177, MV ACT

100

06

PARKING NEAR TRAFFIC LIGHT / STOPPING ON ZEBRA CROSS

SEC 15 (2) (iii) R/W SEC 177, MV ACT

100

07

PARKING IN A MAIN ROAD

SEC 15 (2) (iv) R/W SEC 177, MV ACT

100

08

PARKING OPP. TO ANOTHER PARKED VEHICLE

SEC 15 (2) (v) R/W SEC 177, MV ACT

100

09

DOUBLE PARKING

SEC 15 (2) (vi) R/W SEC 177, MV ACT

100

10

NOT WEARING SEAT BELT

RULE 138 (3) CMVR R/W SEC 177 MV ACT

100

11

PARKING NEAR BUSTOP/SCHOOL/HOSPITAL ETC.,

SEC 15 (2) (viii) R/W SEC 177, MV ACT

100

12

WRONG PARKING

SEC 15 (2) (ix) R/W SEC 177, MV ACT

100

13

NO PARKING

SEC 15 (2) (x) R/W SEC 177, MV ACT

100

14

PARKING AWAY FROM FOOTPATH

SEC 15 (2) (xi) R/W SEC 177, MV ACT

100

15

JUMPING TRAFFIC SIGNALS

SEC 119, R/W SEC 177, MV ACT

100

16

DEFECTIVE NUMBER PLATE

RULE 51, CMVR R/W SEC 177 MV ACT

100

17

EXCESS WEIGHT

SEC.133 R/W SEC 194,MV ACT

0

18

SHRILL HORN

RULE 119 (2), CMVR R/W SEC 177 MV ACT

100

19

DRIVING DANGEROUSLY -TWO WHEELERS

SEC 184, MV ACT

300

20

DRIVING DANGEROUSLY - NON TRANSPORT VEHICLES

SEC 184, MV ACT

400

21

DRIVING DANGEROUSLY - TRANSPORT VEHICLES

SEC 184, MV ACT

500

22

DRUNKEN DRIVING

SEC 185, MV ACT

0

23

LENGHTY MATERIAL

SEC 140, KMVR R/W SEC 177, MV ACT

100

24

REFUSE TO GO FOR HIRE

RULE 16(J),(p), KMVR R/W SEC 177, MV ACT

100

25

DEMANDING EXCESS FARE

RULE 16 ( J ) , (p), KMVR R/W SEC 177, MV ACT

100

26

TRIPLE RIDING

SEC 128 (1), MV ACT, R/W SEC 177, MV ACT

100

27

RACING AND TRIALS OF SPEED

SEC 189, MV ACT

500

28

CUTTING YELLOW LINE

RULE 18 (2), RRR R/W SEC 177, MV ACT

100

29

USING HIGH BEAM HEADLIGHT

RULE 106, CMVR R/W SEC 177, MV ACT

100

30

VIOLATING LANE DISIPLINE

RULE 18 (1), RRR R/W SEC 177, MV ACT

100

31

FAIL TO KEEP LEFT

RULE 2, RRR R/W SEC 177, MV ACT

100

32

EMMITING BLACK SMOKE

RULE 115 (7), CMVR R/W 190 (2), MV ACT

300

33

USING BLACK FILM/OTHER MATERIALS

SEC 100 CMVR R/W 177, MV ACT

100

34

TAKING A U TURN WHERE U TURN IS PROHIBITED

RULE12, RRR R/W 177 M V ACT

100

35

ONE WAY/NO ENTRY

RULE 17(1) RRR R/W 177 M V ACT

100

36

OBSTRUCTING DRIVER

RULE 26, RRR R/W SEC 177 M V ACT

100

37

USING MOBILE WHILE DRIVING

230 (A) K.M.V. RULES R/W 177 I.M.V. ACT

100

38

FOOTPATH DRIVING

SEC 15 (2) (ii) R/W SEC 177, MV ACT

100

39

PARKING OTHER THAN BUS STOP

SEC 15 (2) (V) R/W 177 M V ACT

100

40

RIDING WITHOUT HELMET

230 OF THE KMVR1989 IN SUB RULE(1)

100

41

OVERSPEEDING

R/W SEC 177, MV ACT

300

42

RIDING WITHOUT HELMET, PILLION RIDER

RULE 130 R/W SEC 177 MV ACT

100

43

WITHOUT UNIFORM

RULE 130 R/W SEC 177 MV ACT

100

44

WITHOUT NUMBER PLATE

RULE 130 R/W SEC 177 MV ACT

100

45

OBSTRUCTION OF TRAFFIC

RULE 130 R/W SEC 177 MV ACT

100

 

KARNATAKA POLICE ACT & KARNATAKA TRAFFIC ACT

Sl. No. TRAFFIC OFFENCES SECTION OF LAW FINE AMOUNT (Rs.)
1 Footpath Vendor 92 (G) Court Fine
2 Stray Cattle 92 (e) Court Fine
3 No Entry for Cycle 92 (b) Court Fine
4 Without Light for Cycle 92 (a) Court Fine
5 Jay Walker Rule 6, 18 K.T.C.Act Court Fine

ಮೈಸೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್, ಮಿರ್ಜಾ ರಸ್ತೆ, ನಜರ್ಬಾದ್
ಮೈಸೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ
ದೂರವಾಣಿ: 0821 2418100, 2418101, 2418102
ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್: 100, 0821 - 2418139/ 2418339
ಇಮೇಲ್: mysorecitypolice@gmail.com

© ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ ಮೈಸೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್. ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ.