ನಗರ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್

ಸಂಚಾರಿ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ ದಂಡಗಳು

 

 

Sl.No.

Offences Under Law

Section/Rule

Old Fine Amount (Rs)

New Fine Amount  (Rs)

1

Penalty for travelling without pass or ticket and for dereliction of duty on the part of conductor and refusal to ply contract carriage etc.,

Section 124 r/w Section 178 (1) (2) & (3)(b) of the MV Act

Rs.100/-

Rs. 500/-

Section 178(3)(a) of the MV Act

Rs.50/-

Rs. 50/-

2

Disobedience of orders, obstructions and refusal of information.

Section 179 (1) & (2) of the MV Act

Rs.500/-or 1 month imprisonment or both

Rs. 2,000/-  or 1 month imprisonment or both

3

Allowing unauthorized persons to drive vehicles

Section 3 & 4 r/w section 180 of the MV Act

Rs.1000/-or

3 months imprisonment or both

Rs. 5,000/-  or

3 months imprisonment or both

4

Driving vehicles in contravention of section 03 or section 04

Section 3 & 4 r/w section 181 of the MV Act

Rs.1000/-/-  or

3 months imprisonment or both

Rs. 5,000/-  or

3 months imprisonment or both

5

Offence related to licences (during the period of disqualification)

Section 19 & 20 r/w Section 182(1) of the MV Act

Rs.500/-or

3 months imprisonment or both

Rs. 10,000/-  or

3 months imprisonment or both

6

Punishment of offences relating to constructions, maintenance, sale and alteration of motor vehicles.

1. Chapter VII of MV Act r/w Section 182A (3) of the MV Act.

Rs.500/-  or  3 months imprisonment or both

Rs. 1,00,000/- per such motor vehicle  or  3 months imprisonment or both

2. chapter VII of MV act r/w Section 182A(1) of The MV Act

Rs.500/-or 3 months imprisonment or both

Rs.500/-or 3 months imprisonment or both

Rs. 1,00,000/- per such component or 3 months imprisonment or both

Rs. 5,000/- per such alteration or 3 months imprisonment or both

3. Section 182A(4) of the MV Act

Rs.500/-or 3 months imprisonment or both

Rs. 1,00,000/- per such component or 3 months imprisonment or both

7

Punishment of contravention of section 62A

Section 62A r/w Section 182B of the MV Act

---

Rs. 10,000/- or  3 months imprisonment or both

8

Driving at excessive speed etc.,

Section 112 r/w Section 183 (1)(i) of the MV Act

Rs.1000/-

Rs. 2,000/-

Section 183 (1)(ii) of the MV Act

Rs.500/-

Rs. 4,000/-

9

Driving dangerously

(Only to the extent to the use of hand held communication devices)

Section 184(c) of the MV Act

Rs. 1,000/- for the first offence.or 6 months imprisonment or both

 Rs. 2,000/- for second and subsequent offence.or 2 years  imprisonment or both

Rs. 5,000/- for the first offence or 6 months imprisonment or both

 Rs. 10,000/- for second and subsequent offence or 2 years  imprisonment or both

10

Driving when mentally or physical unfit to drive

Section 186 of the MV Act

Rs. 200/- for the first offence.

Rs. 500/- for second and subsequent offence.

Rs. 1,000/- for the first offence.

Rs. 2,000/- for second and subsequent offence.

11

Racing and trials of speeds

Section 189 of the MV Act

Rs.500/-or 1 month imprisonment or both

Rs. 5,000/- for the first offence

Rs. 10,000/- for second and subsequent offence or 1 month imprisonment or both

 

 

12

Using vehicle in unsafe condition

 

Section 190(2) of the MV Act

Rs.1000/-

Rs. 10,000/- for the first offence

Rs. 10,000/- for second and subsequent offence.

13

Using vehicle without registration

Section 39 r/w section 192(1) of the MV Act

Rs. 1,500/- for the first offence

Rs. 3,000/- for  second and subsequent offence

or 1 year imprisonment or both

Rs. 5,000/- for the first offence

Rs. 10,000/- for  second and subsequent offence

or 1 year imprisonment or both

14

Using vehicle without permit / Violation of permit conditions

Section 66 (1) r/w section 192A of the MV Act

Rs.2000/-  or 1 year imprisonment or both

Rs. 10,000/- for the first offence

Rs. 10,000/- for second and subsequent offence

or 1 year imprisonment or both

15

Driving vehicls exceeding permissible weight

Sec 113, 114 & 115 r/w Section 194 of the MV Act.

Rs. 2000/- and 

Rs. 1000/- for every additional ton of excess load together with the liability to pay charges for off-loading of the excess load.

Rs. 20,000/- and 

Rs. 2,000/- for every additional ton of excess load together with the liability to pay charges for off-loading of the excess load.

16

Carriage of excess passengers

Section 194-A of the MV Act

Rs. 100/- per excess passenger

 

Rs. 200/- per excess passenger

 

17

Fail to use safety belts and seating of children

Section 194-B of the MV Act

 

Rs. 100/-

Rs. 1,000/-

18

Violation of safety measures for Motor cycle drivers and pillion riders

Section 194-C of the MV Act

Rs. 100/-

Rs. 1,000/-

19

Penalty for not wearing protective head gear

Section 194-D of the MV Act

Rs. 100/-

Rs. 1,000/-

20

Failure to allow free passage to emergency vehicles

Section 194-E of the MB Act

 

Rs. 100/-

Rs. 10,000/-

21

Use of horns & silent zones

Section 194-F of the MV Act

Rs. 100/-

Rs. 1,000/- for the first offence

Rs. 2,000/- for second and subsequent offence.

22

Driving uninsured vehicle

Section 146 r/w Section 196 of the MV Act

Rs. 1000/-or 03 months imprisonment or both

Rs. 2,000/- for the first offence

Rs. 4,000/- for second and subsequent offence or 03 months imprisonment or both

23

Unauthorized interference with vehicle

Section 198 of the MV Act

Rs. 100/-

Rs. 1,000/-

24

General provisions for punishment of offences (for offences not specifed)

 

Section 177 of the MV Act

Rs. 100/- for the first offence.

Rs. 300/- for second and subsequent offence.

Rs. 500/- for the first offence.

Rs. 1,500/- for second and subsequent offence.

 

Details of new offence codes as per the new fines from Govt of Karnataka. wef 24JUL2019

25

NO PARKING

SEC 15 (2) (x) R/W SEC 177, MV ACT

1000

1000

26

WRONG PARKING

SEC 15 (2) (ix) R/W SEC 177, MV ACT

1000

1000

27

DOUBLE PARKING

SEC 15 (2) (vi) R/W SEC 177, MV ACT

1000

1000

28

PARKING ON FOOTPATH

SEC 15 (2) (ii) R/W SEC 177, MV ACT

1000

1000

29

PARKING IN A MAIN ROAD

SEC 15 (2) (iv) R/W SEC 177, MV ACT

1000

1000

30

PARKING NEAR TRAFFIC LIGHT / STOPPING ON ZEBRA CROSS

SEC 15 (2) (iii) R/W SEC 177, MV ACT

1000

1000

31

PARKING NEAR ROAD CROSSING OR BEND TOP OF HILL ETC.,

SEC 15 (2) (i) R/W SEC 177, MV ACT

1000

1000

32

PARKING NEAR BUSTOP/SCHOOL/HOSPITAL ETC.,

SEC 15 (2) (viii) R/W SEC 177, MV ACT

1000

1000

33

PARKING OPP. TO ANOTHER PARKED VEHICLE

SEC 15 (2) (v) R/W SEC 177, MV ACT

1000

1000

34

PARKING OTHER THAN BUS STOP

SEC 15 (2) (V) R/W 177 M V ACT

1000

1000

35

USING MOBILE WHILE DRIVING

230 (A) K.M.V. RULES R/W 177 I.M.V. ACT

1000

2000

36

LENGHTY MATERIAL

SEC 140, KMVR R/W SEC 177, MV ACT

1000

1000

37

OVERSPEEDING

R/W SEC 177, MV ACT

1000

1000

38

RIDING/DRIVING DANGEROUSLY

SEC 184, MV ACT

1000

2000

KARNATAKA POLICE ACT & KARNATAKA TRAFFIC ACT

Sl. No. TRAFFIC OFFENCES SECTION OF LAW FINE AMOUNT (Rs.)
1 Footpath Vendor 92 (G) Court Fine
2 Stray Cattle 92 (e) Court Fine
3 No Entry for Cycle 92 (b) Court Fine
4 Without Light for Cycle 92 (a) Court Fine
5 Jay Walker Rule 6, 18 K.T.C.Act Court Fine

ಮೈಸೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್, ಮಿರ್ಜಾ ರಸ್ತೆ, ನಜರ್ಬಾದ್
ಮೈಸೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ
ದೂರವಾಣಿ: 0821 2418100, 2418101, 2418102
ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್: 100, 0821 - 2418139/ 2418339
ಇಮೇಲ್: mysorecitypolice@gmail.com

© ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ ಮೈಸೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸ್. ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ.